โครงสร้างหลักสูตร


*** หลักสูตรได้รับการรับรองจาก
สภาวิชาชีพบัญชี ***

 

     หลักสูตร พ.ศ. 2550

 

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ  93  หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6   หน่วยกิต

      แผนการเรียน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

001102

การเมืองและการปกครองไทย
Thai Politics and Public Administration

3

001106

เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้งาน
Sufficient Economic and Applications

3

001107

กฎหมายในชีวิตประจำวัน
Law in Day Life

3

001108

เศรษฐกิจ กฎหมายและการเมือง
Economy,  Law, and Politics

3

001109

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต บุคลิกภาพ และภาวะผู้นำ
Leadership, Personality, and Life Quality Development

3

001110

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
Introduction to Political Science

3


กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

002101

มนุษย์กับสังคม
Man and Society

3

002102

จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology

3

002108

ทักษะการศึกษาและการวิจัย
Study and Research Skills

3

002109

ปรัชญาและตรรกศาสตร์
Philosophy and Logic

3

002110

อารยธรรม วัฒนธรรมและดนตรีไทย
Thai Civilization, Culture and Music

3

002111

พุทธศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
Buddhism for Perfect Human Being

3

002112

จริยศาสตร์
Ethics

3


กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 9 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

003101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

3

003102

ภาษาอังกฤษ 1
English I

3

003103

ภาษาอังกฤษ 2
English II

3

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

004101

สถิติพื้นฐาน
Basic Statistics

3

004102

มนุษย์กับสภาพแวดล้อม
Man and Environment

3

004103

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Basic Mathematics

3

004104

คณิตศาสตร์
Mathematics

3

004105

แคลคูลัสประยุกต์สำหรับธุรกิจ
Applied Calculus  for Business

3

004106

ระบบคอมพิวเตอร์
Computer  systems

3


หมวดวิชาเฉพาะ


กลุ่มวิชาแกน 45 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

003202

ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1
English for Business 1

3

003203

ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2
English for Business 2

3

101204

หลักการตลาด
Principles of Marketing

3

101206

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ
Principles of Information Systems

3

101207

การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับธุรกิจ
Quantitative Analysis for Business

3

101304

บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ
Cooperate Governance and Business Ethics
& Business Environments

3

101305

ธุรกิจและกฎหมายพาณิชย์
Business & Commercial Laws

3

101306

ตลาดเงิน ตลาดทุนและสถาบันการเงิน
Capital Markets, Money Markets & Financial
Markets

3

101307

ธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัฒน์
International Business & Globalization

3

101401

การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management

3

101403

การจัดการและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
Management & Strategic Decisions

3

211103

การบัญชีชั้นต้น
Principles of Accounting

3

391303

การภาษีอากร 1
Taxation 1

3

591201

เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics

3

591202

เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics

3

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

212301

การบัญชีชั้นกลาง 1
Intermediate Accounting 1

3

212302

การบัญชีชั้นกลาง 2
Intermediate Accounting 2

3

212303

การบัญชีต้นทุน
Cost Accounting

3

212304

การบัญชีต้นทุน 2
Cost Accounting 2

3

212306

การสอบบัญชี
Auditing

3

212401

การบัญชีชั้นสูง 1
Advanced  Accounting 1

3

212407

การบัญชีชั้นสูง 2
Advanced  Accounting 2

3

212409

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems

3

212410

รายงานการเงินและการวิเคราะห์
Financial Reporting & Analysis

3

212411

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
Internal Audit & Internal Control

3

212412

การภาษีอากร 2
Taxation 2

3


กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ 15 หน่วยกิต

 

1. การบัญชีการเงิน

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

253301

การบัญชีเฉพาะกิจการ
Specialized Accounting

3

253306

สัมมนาการบัญชีการเงิน
Seminar in Financial Accounting

3

253308

การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
Public Sector Accounting

3

2. การบัญชีบริหาร

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

263301

สัมมนาการบัญชีบริหาร
Seminar in Managerial Accounting

3

263302

การวางแผนกำไรและการควบคุม
Profit Planning & Control

3

263303

การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental Management Accounting

3

3. การตรวจสอบ

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

223306

สัมมนาการสอบบัญชี
Seminar in Auditing

3

223307

สัมมนาการตรวจสอบภายใน
Seminar in Internal Audit

3

223308

การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
Seminar in Internal Audit

3

223309

การบัญชีนิติเวช
Forensic Accounting

3

4. เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

233301

สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Seminar in Accounting Information Systems
& Technology

3

233302

การจัดการฐานข้อมูล
Database Management

3

233303

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทาง
การบัญชี
Accounting Information System Analysis & Design

3

233304

การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและ
การควบคุม
Information System Security & Control

3

233305

โปรแกรมสำเร็จรูปสำหร้ับบัญชี
Software Package for Accounting

3

5. การภาษีอากร

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

273301

สัมมนาการภาษีอากร
Seminar in Taxation

3

273302

การวางแผนภาษี
Tax Planning

3

6. การวิจัยทางการบัญชี

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

283301

วิจัยทางการบัญชี
Accounting Research & Methodology

3

283302

สถิติเพื่อการวิจัย
Statisitics for Research

3


หมวดวิชาเลือกเสรี  

 

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

101500

สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6

003201

ภาษาอังกฤษ 3
English III

3

003401

ภาษาอังกฤษ 4
English IV

3