หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Laws Program

ชื่อปริญญาบัตร

ภาษาไทย   นิติาสตรบัณฑิต, น.บ. (นิติศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Laws in Laws, LL.B.

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
   - สังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
   - มนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
   - ภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต
   - วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
   - เอกบังคับ 81 หน่วยกิต
   - เอกเลือก 10 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาศึกษาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

รวม 127 หน่วยกิต


อาชีพหลังจบการศึกษา

  • ผู้พิพากษา
  • อัยการ
  • ทนายความ
  • นิติกร
  • ตำรวจ
  • ทหาร
  • นักวิชาการ
  • บุคลากรตามสถานประกอบการ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบุคคล
  • หนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
  • ฯลฯ