โครงสร้างหลักสูตร

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ  90  หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี   9   หน่วยกิต

      แผนการเรียน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

001102

การเมืองและการปกครองไทย
Thai Politics and Public Administration

3

001106

เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้งาน
Sufficient Economic and Applications

3

001107

กฎหมายในชีวิตประจำวัน
Law in Day Life

3

001108

เศรษฐกิจ กฎหมายและการเมือง
Economy,  Law, and Politics

3

001109

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต บุคลิกภาพ และภาวะผู้นำ
Leadership, Personality, and Life Quality Development

3


กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

002101

มนุษย์กับสังคม
Man and Society

3

002102

จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology

3

002108

ทักษะการศึกษาและการวิจัย
Study and Research Skills

3

002109

ปรัชญาและตรรกศาสตร์
Philosophy and Logic

3

002110

อารยธรรม วัฒนธรรมและดนตรีไทย
Thai Civilization, Culture and Music

3

002111

พุทธศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
Buddhism for Perfect Human Being

3

002112

จริยศาสตร์
Ethics

3


กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

003101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

3

003102

ภาษาอังกฤษ 1
English I

3

003103

ภาษาอังกฤษ 2
English II

3

003104

ภาษาอังกฤษ 3 
English III

3

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

004101

สถิติพื้นฐาน
Basic Statistics

3

004102

มนุษย์กับสภาพแวดล้อม
Man and Environment

3

004103

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Basic Mathematics

3

004104

คณิตศาสตร์
Mathematics

3

004105

แคลคูลัสประยุกต์สำหรับธุรกิจ
Applied Calculus  for Business

3

004106

ระบบคอมพิวเตอร์
Computer  systems

3


หมวดวิชาเฉพาะ

 

กลุ่มวิชาแกน 42 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

003105

ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English for Careers

3

101201

การจัดการองค์การและสิ่งแวดล้อม
Managing  Organization and Environment

3

101203

การเงินธุรกิจ
Business Finance

3

101204

หลักการตลาด
Principles of Marketing

3

101301

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operation Management

3

101302

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human  Resource Management

3

101401

การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ
Strategic Management and Business Policy

3

291104

การบัญชีเบื้องต้น
Introduction to Accounting

3

291201

การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting

3

391303

การภาษีอากร
Taxation

3

391304

กฎหมายธุรกิจ
Business  Law

3

491202

การวิเคราะห์เชิงสถิติและเชิงปริมาณ
Quantitative and Statistical Analysis

3

591201

เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics

3

591202

เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics

3

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

102402

การประกอบการ
Entrepreneurship

3

152101

ปฏิบัติการเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และการประยุกต์ใช้งาน
Internet Technology and Application Laboratory

3

152102 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม
Programming Laboratory

3

152103 ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้งาน
Computer Technology and Application Laboratory

3

152202 หลักการเขียนโปรแกรม 1  
Programming Principles I

3

152203 หลักการเขียนโปรแกรม 2  
Programming Principles II

3

152204 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks

3

152301 ระบบฐานข้อมูล
Database  System

3

152302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design

3

152303 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronics Commerce

3

152401 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems

3

152402 สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Seminar in  Business Computer

3

152403 โครงการงานคอมพิวเตอร์
Computer Project

3


กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

153101

การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล
Pascal  Programming Language

3

153102
การเขียนโปรแกรมภาษาซี
C Programming Language

3

153103
การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล
COBOL Programming Language

3

153201
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
JAVA Programming Language

3

153202 การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก
BASIC Programming Language

3

153203 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming

3

153204 โครงสร้างข้อมูล
Data Structures

3

153301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
Object Oriented System Analysis and Design

3

153302 อินเตอร์เน็ต และการประยุกต์ใช้งาน
Internet Technology and Application

3

153303 เทคโนโลยีแบบหลายสื่อ
Multimedia Technology

3

153304 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
Object Oriented Technology

3

153305 โปรแกรมประยุกต์ด้านการบัญชี
Computer Application in Accounting

3

153306 ระบบฐานข้อมูลชั้นสูง
Advanced database System

3

153307 โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
Business Application Software

3

153308 เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติในงานธุรกิจ
Office Automation and Administration

3

153401 การสื่อสารข้อมูล
Data Communication

3

153402 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering

3

153403 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์
Special Topics in Software Technology

3

153404 ระบบคลังข้อมูลและ ระบบเหมืองข้อมูล
Data Warehouses and Data Mining

3

153405 ความมั่นคงในการใช้คอมพิวเตอร์     
Computer Security

3

153406 การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
Software Development

3

153407 คอมพิวเตอร์กราฟิก
Computer Graphics

3

153408 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

3

153409 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Special Topics in Information Technology

3

153410 เครื่องมือในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น
Webware

3

153411 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์
Human Computer Interaction

3

153412 คอมพิวเตอร์กับกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
Computer and Intellectual Properties Law

3

153413 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Animation

3

153414 เกมคอมพิวเตอร์
Computer Games

3

153415 การประมวลผลไร้สาย
Wireless Computing

3

153416 ภาษาอังกฤษทางด้านบริหารธุรกิจ
English for Business Administration

3

 

หมวดวิชาเลือกเสรี  

 

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

101500

สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6

003401

ภาษาอังกฤษ 4
English IV

3