graduation@uct

***** มหาวิทยาลัยขยายวันรายงานตัว จนถึงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 *****
สืบเนื่องจากบัณฑิตและมหาบัณฑิตแจ้งข้อมูลมหาวิทยาลัยเรื่องภารกิจในช่วงเทศกาล ขอให้มหาวิทยาลัยเพิ่มวันรับรายงานตัว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว            

มหาวิทยาลัยภาคกลาง  จะจัดให้มีพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 และวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ณ มหาวิทยาลัยภาคกลาง  รายละเอียด ดังนี้

กำหนดการ

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563         วันซ้อมใหญ่พิธีประสาทปริญญาบัตร
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563        วันพิธีประสาทปริญญาบัตร 
   

คลิกดูรายละเอียด            

ระบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำระบบการสำรวจภาวะการหา
งานทำของบัณฑิต  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคน  
ให้ดำเนินการโดยการกรอกข้อมูล ที่นี่ โดยให้กำหนดรายละเอียด ดังนี้
       Login   กำหนดเป็น   รหัสนักศึกษา 9 หลัก (ปริญญาตรี) หรือ 7 หลัก (บัณฑิตศึกษา)
       Password  กำหนดเป็น  วันเดือนปีเกิด 8 หลัก (ตัวอย่างเช่น เกิดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2528  รหัสผ่านคือ 10022528)
จากนั้นให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุบนหน้าจอ
  ภายในวันที่ 27 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
 เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์จะปรากฎรายชื่อที่ รายชื่อภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
      *** Login เข้าระบบไม่ได้ ส่งข้อมูล ชื่อ-สกุล คณะ สาขา วันเดือนปีเกิดมาที่ rujaka@gmail.com ***

*****  บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มิได้ดำเนินการกรอกข้อมูลระบบการสำรวจภาวะ
การหางานทำของบัณฑิต จะถือว่าการรายงานตัวไม่สมบูรณ์  *****
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่  รายชื่อภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

การรายงานตัว

การรายงานตัวให้ดำเนินการทางอินเตอร์เน็ต  ดูรายละเอียด
โดยจะต้องดำเนินการภายใน  วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562

  • บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีแล้ว สามารถตรวจสอบ
    รายชื่อได้ท
    ี่ รายชื่อผู้รายงานตัว
  • สำหรับผู้ที่ดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นครบถ้วนสมบูรณ์และมหาวิทยาลัย
    ได้ตรวจสอบการโอนเงินผ่านธนาคารแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่

    รายชื่อผู้เข้าร่วมพิธี   

*** ผู้ที่มีรายชื่ออยูใน "รายชื่อผู้เข้าร่วมพิธี" เท่านั้นจึงจะสามารถเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรได้ ***

บัณฑิต/มหาบัณฑิตที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธี

คลิกดูรายละเอียด    

การชำระเงิน

๑. ดาวน์โหลดใบteller payment ที่นี่
๒.กรอกรายละเอียดการชำระเงินให้ครบถ้วน
๓.นำใบ teller payment ชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
ภายใน  วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563

คลิกดูรายละเอียด    

การสั่งซื้อชุดครุย

บัณฑิตและมหาบัณฑิตจะได้รับชุดครุยและอุปกรณ์ในวันซ้อมใหญ่ 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
(ให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคนสั่งซื้อชุดครุยจากมหาวิทยาลัยโดยตรง)