พิมพ์ ชื่อหรือนามสกุลในช่อง Search: เพื่อค้นหา
รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา วันที่รายงานตัว
26 กุมภาพันธ์ 2566
1722006ด.ต.อำนวย ล้อมรื่นMPA01 มกราคม 2566
1722008นายธนกิจ สีหราชMPA28 ธันวาคม 2565
1722009นายอดิศักดิ์ กองทรงMPA27 ธันวาคม 2565
1722015นางธนิดา ศกุนรักษ์MPA29 ธันวาคม 2565
1722022นายณธรรศชาตรี สุขทวีMPA01 มกราคม 2566
1722028นายถวิล เจริญคงMPA26 ธันวาคม 2565
1722029นายนิยมศักดิ์ ภักดีจันทร์MPA27 ธันวาคม 2565
1821001นายอัศนีย์ สุกิจใจMBA29 ธันวาคม 2565
1821002พระไพศาล พุ่มใยMBA29 ธันวาคม 2565
1821003พระครูปิยกิจบัณฑิต MBA29 ธันวาคม 2565
1821008นายยุทธภูมิ ชามาตาMBA30 ธันวาคม 2565
1821010นางสาวกนกพร ยอดนิลMBA20 ธันวาคม 2565
1821011นายเสกสันต์ ชมสนMBA03 ธันวาคม 2565
1821012นางสาวอำมอญ ประกิ่งMBA14 ธันวาคม 2565
1821013นายผดุงศักดิ์ แสนเมืองโคตรMBA18 ธันวาคม 2565
1822001นายภาณุพงศ์ กิติกำธรMPA27 ธันวาคม 2565
1822006นางสาวเสาวภา พันธ์กุ้ยMPA27 ธันวาคม 2565
1822007สิบเอกหญิงณัฏฐธิดา ทองอ่อนMPA13 ธันวาคม 2565
1822010นายธงชัย จ้อยชูMPA06 ธันวาคม 2565
1822014นางสาวจุฬาลักษณ์ เหมสุวิมลMPA25 ธันวาคม 2565
1822016นายปิยวัฒน์ แรงเขตรการMPA29 ธันวาคม 2565
1921001นางสาวบุญเสริม พรมโชติMBA30 ธันวาคม 2565
1921002นางสาวกรกชกร ชูจิตรMBA30 ธันวาคม 2565
1921003นางสาวปวีณา เณรตาก้องMBA29 ธันวาคม 2565
1921004นางสาววัชรี ศรีวรรณ์MBA29 ธันวาคม 2565
1921006นางดารณี ศิริโสภณMBA23 ธันวาคม 2565
1922003นายอัศวิน อินต๊ะสุวรรณ์MPA28 ธันวาคม 2565
1922004นายอนันตวุฒิ บุญเนืองMPA08 ธันวาคม 2565
1922006นางสาวสุชาดา เที่ยงทิพย์MPA30 ธันวาคม 2565
552213001นางสาวชนิดาภา ยอดหงษ์การบริหารการตลาดและโลจิสติกส์12 มกราคม 2566
572421001นางสาวกุลธิดา เจิมเจิดพลการบัญชี14 กรกฎาคม 2566
592114010นางสาวสุภาภรณ์ พึ่งสมบัติการบริหารงานธุรกิจและบุคลากร29 ธันวาคม 2565
592213001นางสาวเสาวลักษณ์ โตจีนการบริหารการตลาดและโลจิสติกส์16 ธันวาคม 2565
601121003นางสาวนิรดา คำมุ้ยการบัญชี17 ธันวาคม 2565
601121005นางสาวทักษพร กล่ำสินการบัญชี14 ธันวาคม 2565
601121006นางสาวอาสานี ปิการบัญชี28 ธันวาคม 2565
601121007นางสาวนุรฟาตอนะห์ มามะการบัญชี27 ธันวาคม 2565
601121008นางสาวปัทมวรรณ สูญจันทร์การบัญชี11 ธันวาคม 2565
602213002นางสาวจริยา ช่างปรีชาการบริหารการตลาดและโลจิสติกส์25 ธันวาคม 2565
602213003นายจิรายุทธ์ แก่นอ่อนการบริหารการตลาดและโลจิสติกส์30 ธันวาคม 2565
602221010นางสาวพิชญาภร เกิดทองการบัญชี23 ธันวาคม 2565
611215001นางสาวทัศนีย์ แพอยู่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ24 ธันวาคม 2565
611215003นางสาววงศ์รวี ชัยศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ18 ธันวาคม 2565
611215005นางสาววารุณี กงสะบุตร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ30 ธันวาคม 2565
611215006นางสาวพิมพลอย มะนาวหวานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ30 ธันวาคม 2565
611215007นายชนะชัย เหล็งพั้งคอมพิวเตอร์ธุรกิจ13 ธันวาคม 2565
611221001นายนพณัฐ ฉันทานุรักษ์การบัญชี26 ธันวาคม 2565
611221002นางสาวเจนจิรา เตจ๊ะสุภาการบัญชี18 ธันวาคม 2565
611221003นางสาวสุนิสา ใจทองการบัญชี28 ธันวาคม 2565
611221004นายวีราวุท โก่งแก้วการบัญชี18 ธันวาคม 2565
612114002นายวริทธิ์ธร บุญเกิดการบริหารงานธุรกิจและบุคลากร15 ธันวาคม 2565
612114003นายณิชชากร รัตนภักดิ์การบริหารงานธุรกิจและบุคลากร15 ธันวาคม 2565
612131018นายธนวัฒน์ บุญเสือนิติศาสตร์29 ธันวาคม 2565
612131051นายกฤตพล กันทะวงค์นิติศาสตร์30 ธันวาคม 2565
612131112นายณรัฐนันล์ เกษตรชัยรัฐนิติศาสตร์30 ธันวาคม 2565
612131114ส.ต.ต.นพดล บุญกำเนิดนิติศาสตร์25 ธันวาคม 2565
612131123นายรชต สังข์ทิพย์นิติศาสตร์23 ธันวาคม 2565
612131144ส.ต.ต.วรพัฒน์ นวลเป้านิติศาสตร์30 ธันวาคม 2565
612131162นายอุดม แซ่เฉิงนิติศาสตร์03 มกราคม 2566
612131174นายวรปรัชญ์ คงเทศน์นิติศาสตร์27 ธันวาคม 2565
612215004นางสาวศศิชา ธูปบูชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ29 ธันวาคม 2565
612221005นายธีรพล ทวีสกุลสุขการบัญชี29 ธันวาคม 2565
612221006นางสาวกาญจนา ดาดกการบัญชี27 ธันวาคม 2565
621213001นางสาวเกศินี ไชยแสนทาการบริหารการตลาดและโลจิสติกส์28 ธันวาคม 2565
621213002นายสัจจะ วันทายนต์การบริหารการตลาดและโลจิสติกส์06 ธันวาคม 2565
621215001นายณรงค์ศักดิ์ ครุฑเครือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ30 ธันวาคม 2565
621215002นายวงศธร อ้อยฉิมพลีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ30 ธันวาคม 2565
622213001นางสาวนวินดา ทองดีเลิศการบริหารการตลาดและโลจิสติกส์20 ธันวาคม 2565
622213002นางสาวเกณิการ์ เจนอักษรชัยการบริหารการตลาดและโลจิสติกส์20 ธันวาคม 2565
622214001นางสาวจีรภา ดาวลอยการบริหารงานธุรกิจและบุคลากร15 ธันวาคม 2565
622221001นางสาวเนาวรัตน์ เอี่ยมละออการบัญชี26 ธันวาคม 2565