พิมพ์ ชื่อหรือนามสกุลในช่อง Search: เพื่อค้นหา
รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ปีการศึกษา
1722001นายชิษณภัทร กลีบบัวMPA2562
1722002นายพลัฏฐ์ ทิโนMPA2562
1722003นายอภิชาติ ศรีสุทธิ์MPA2562
1722004นายชยพล อินนอกMPA2562
1722006ด.ต.อำนวย ล้อมรื่นMPA2563
1722008นายธนกิจ สีหราชMPA2563
1722009นายอดิศักดิ์ กองทรงMPA2563
1722010นายรุ่งโรจน์ ฤทธิ์เต็มMPA2563
1722012นายสุพจน์ สังข์เงินMPA2563
1722013นายสุรยน เทียมสำโรงMPA2563
1722015นางธนิดา ศกุนรักษ์MPA2563
1722018นางอัญชัน สงวนสุขMPA2563
1722019นายนิพนธ์ ผาแดงMPA2563
1722020นายบุญทาน ทนงค์MPA2563
1722021นางสาวมยุรี แก้วจันทร์MPA2563
1722022นายณธรรศชาตรี สุขทวีMPA2563
1722024นางสาวชนัญธิภา ฤทธิ์เต็มMPA2563
1722025นางอารีย์ ฤทธิ์เต็มMPA2563
1722028นายถวิล เจริญคงMPA2563
1722029นายนิยมศักดิ์ ภักดีจันทร์MPA2563
1821001นายอัศนีย์ สุกิจใจMBA2562
1821002พระไพศาล พุ่มใยMBA2562
1821003พระครูปิยกิจบัณฑิต MBA2562
1821005นางปาลิตา ปริญญะจิตตะMBA2562
1821006นางสาวประภัสสร กวางแก้วMBA2562
1821007นางสาวกานต์รวี ศรีกาญจนทรัพย์MBA2563
1821008นายยุทธภูมิ ชามาตาMBA2563
1821010นางสาวกนกพร ยอดนิลMBA2564
1821011นายเสกสันต์ ชมสนMBA2563
1821012นางสาวอำมอญ ประกิ่งMBA2564
1821013นายผดุงศักดิ์ แสนเมืองโคตรMBA2563
1821014นางสาวจิดาภา ศรีสร้อยMBA2563
1821015นางสาวกาญจนา ขำขาวMBA2563
1821016นางสาวชฎาพร ว่องการไถยMBA2564
1821017นายภูริวัชร์ ภู่ทองคำMBA2564
1821018นางสาวนฤมล สุวัฑฒนะMBA2564
1821019นางสาวเบญจมาศ หิรัญMBA2564
1821020นางสาวอังคณา ทองสมจิตต์MBA2564
1821021นางสาวณัฐชานันท์ แก้วทองMBA2564
1821022นายศศิกิจจณัฐ ยอดนิลMBA2564
1821023นายชานนทร์ ฉัตรมณีสุวรรณ์MBA2564
1821024นางสาวสุภาภรณ์ จันแพMBA2564
1821025นายอภิชาต จันทรสMBA2564
1821026นายอานนท์ บุญลำพันธ์MBA2564
1821027นางสาวกฤติยา สวนสอนMBA2564
1821028นายศุภณัฐ เสิมกลิ่นMBA2564
1821029นายธนวัฒน์ เกตุเส็งMBA2564
1821030นางสาวคริษฐา ประเสริฐผลMBA2564
1822001นายภาณุพงศ์ กิติกำธรMPA2562
1822002นายประเสริฐศักดิ์ ทองดุลย์MPA2562
1822003นายณัฐจักร ชำนิชลธิศMPA2562
1822004พระมหาธนา แสนณรงค์MPA2563
1822005พระครูอุทัยปริยัติโกศล MPA2562
1822006นางสาวเสาวภา พันธ์กุ้ยMPA2562
1822007สิบเอกหญิงณัฏฐธิดา ทองอ่อนMPA2563
1822008นายรัฐศรัณย์ โอฬารเพชรสกุลMPA2563
1822010นายธงชัย จ้อยชูMPA2563
1822014นางสาวจุฬาลักษณ์ เหมสุวิมลMPA2563
1822015นายชินวัฒน์ ยศมาMPA2563
1822016นายปิยวัฒน์ แรงเขตรการMPA2563
1822028นางสาววันวิสาข์ สมแก้วMPA2564
1921001นางสาวบุญเสริม พรมโชติMBA2564
1921002นางสาวกรกชกร ชูจิตรMBA2564
1921003นางสาวปวีณา เณรตาก้องMBA2564
1921004นางสาววัชรี ศรีวรรณ์MBA2564
1921005นางสาวชญานี คลล้ำMBA2564
1921006นางดารณี ศิริโสภณMBA2564
1922003นายอัศวิน อินต๊ะสุวรรณ์MPA2564
1922004นายอนันตวุฒิ บุญเนืองMPA2564
1922005นายธีรพงษ์ เถื่อนเครือวัลย์MPA2564
1922006นางสาวสุชาดา เที่ยงทิพย์MPA2564
1922007นายวันเฉลิม เถื่อนไพลMPA2564
552213001นางสาวชนิดาภา ยอดหงษ์การบริหารการตลาดและโลจิสติกส์2564
552221015นางสาวณภัทร เวชศารัตนพิมลการบัญชี2563
562221015นางสาวรัชดา แก้วดวงผางการบัญชี2562
572421001นางสาวกุลธิดา เจิมเจิดพลการบัญชี2562
592114010นางสาวสุภาภรณ์ พึ่งสมบัติการบริหารงานธุรกิจและบุคลากร2562
592114012นายเกษมสุข กลัดเพ็ชรการบริหารงานธุรกิจและบุคลากร2562
592213001นางสาวเสาวลักษณ์ โตจีนการบริหารการตลาดและโลจิสติกส์2562
601113002นางสาวสารีตา มะสารีการบริหารการตลาดและโลจิสติกส์2563
601121003นางสาวนิรดา คำมุ้ยการบัญชี2563
601121005นางสาวทักษพร กล่ำสินการบัญชี2564
601121006นางสาวอาสานี ปิการบัญชี2563
601121007นางสาวนุรฟาตอนะห์ มามะการบัญชี2563
601121008นางสาวปัทมวรรณ สูญจันทร์การบัญชี2563
601215001นายจิรายุ ทองรอดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2564
602131001นายธีระพงศ์ ผิวงามนิติศาสตร์2562
602213002นางสาวจริยา ช่างปรีชาการบริหารการตลาดและโลจิสติกส์2562
602213003นายจิรายุทธ์ แก่นอ่อนการบริหารการตลาดและโลจิสติกส์2562
602214002นายมณฑล ปิดทองคำการบริหารงานธุรกิจและบุคลากร2562
602214004นายรัตนโชติ ศักดารักษ์การบริหารงานธุรกิจและบุคลากร2562
602214005นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์การบริหารงานธุรกิจและบุคลากร2562
602214007นางสาวโสภิตชา นกทองการบริหารงานธุรกิจและบุคลากร2562
602214008นายวีรยุทธ แก้ววิเศษการบริหารงานธุรกิจและบุคลากร2562
602221003นางสาวนันทนา ปานทองดีการบัญชี2562
602221006นายนภธร ชลิตพลวัชรการบัญชี2562
602221010นางสาวพิชญาภร เกิดทองการบัญชี2563
602221011นางสาวสุกัญญา กล่ำน้อยการบัญชี2562
602221012นางสาววัชราภรณ์ สุวรรณวัฒนากุลการบัญชี2562
602221014นางสาวขนิษฐา ดอกไม้ทองการบัญชี2562
602231002ส.ต.ท.ณัฐชา ปั้นพิพัฒน์นิติศาสตร์2562
602231003ส.ต.ท.นนทชา นุ่นมีศรีนิติศาสตร์2562
602231004ส.ต.ท.สิรวัชร์น์ เอมบัวนิติศาสตร์2562
602231005ส.ต.ท.ชินกร กรองใจนิติศาสตร์2563
611213001นางสาววริศา ปาละนันท์การบริหารการตลาดและโลจิสติกส์2562
611213002นางสาวดุษฎี พอกสนิทการบริหารการตลาดและโลจิสติกส์2562
611215001นางสาวทัศนีย์ แพอยู่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2562
611215002นางสาวณัฐศิกาญจน์ นีซังคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2562
611215003นางสาววงศ์รวี ชัยศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2562
611215005นางสาววารุณี กงสะบุตร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2562
611215006นางสาวพิมพลอย มะนาวหวานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2562
611215007นายชนะชัย เหล็งพั้งคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2562
611221001นายนพณัฐ ฉันทานุรักษ์การบัญชี2562
611221002นางสาวเจนจิรา เตจ๊ะสุภาการบัญชี2562
611221003นางสาวสุนิสา ใจทองการบัญชี2562
611221004นายวีราวุท โก่งแก้วการบัญชี2563
612114002นายวริทธิ์ธร บุญเกิดการบริหารงานธุรกิจและบุคลากร2564
612114003นายณิชชากร รัตนภักดิ์การบริหารงานธุรกิจและบุคลากร2563
612131004ส.อ.วรปรัชญ์ ชื่นอยู่นิติศาสตร์2563
612131011นายนารเมธ เข็มทองนิติศาสตร์2563
612131012ส.ต.ต.อดิศักดิ์ ควรสมบัตินิติศาสตร์2563
612131014ส.ต.ต.ณัษฐพงค์ สรรพจารย์นิติศาสตร์2563
612131015ส.ต.ต.ศตวรรษ ธรรมขันธ์นิติศาสตร์2563
612131018นายธนวัฒน์ บุญเสือนิติศาสตร์2563
612131020นายวาทิต โตมอญนิติศาสตร์2563
612131021ส.ต.ต.พิชิตชัย หม้อศรีใจนิติศาสตร์2563
612131025นายบวรวิทย์ ยศเลิศนิติศาสตร์2563
612131026ส.ต.ต.ชนสรณ์ เมฆีนิติศาสตร์2563
612131027นายภานุวัฒน์ มีไพรพฤกษ์นิติศาสตร์2563
612131029นายชญานิน ต้นใสนิติศาสตร์2563
612131031นายสิริวัฒน์ แก้ววิเชียรนิติศาสตร์2563
612131032นายเยี่ยมยุทธ ไม้สนธิ์นิติศาสตร์2563
612131033นายทรงชัย ทองปรนนิติศาสตร์2563
612131034นายณัฐพงษ์ ปกเครือนิติศาสตร์2563
612131037นายจักรินทร์ จันทมาตย์นิติศาสตร์2563
612131038นายเอกลักษณ์ วันลับแลนิติศาสตร์2563
612131040นายศาสตราวุธ เผ่ากันทะนิติศาสตร์2563
612131041นายณัฐวุฒิ ทาทุบแป้นนิติศาสตร์2563
612131042นายธนาธร กล้ากสิกิจนิติศาสตร์2563
612131043นายนพดล มนตรีนิติศาสตร2563
612131044นายธนภัทร โอสถานนท์นิติศาสตร์2563
612131045นายธนกร ศรีนวลนิติศาสตร์2563
612131046นายฐานวุฒิ ขันเขตร์นิติศาสตร์2563
612131050นายภาณุเดช วิเชียรวรรณนิติศาสตร์2563
612131051นายกฤตพล กันทะวงค์นิติศาสตร์2563
612131052นายศตพร คำชัยนิติศาสตร์2563
612131054ส.ต.ต.กิตติพศ สิริเลิศวรปัญญานิติศาสตร์2563
612131055นายกฤษณะ จีนเพชรนิติศาสตร์2563
612131056นายเพทาย สุภาษานิติศาสตร์2563
612131057นายพร้อมอำนาจ คงจำนงค์นิติศาสตร์2563
612131059นายณฐพงศ์ ฉิมสุดนิติศาสตร์2563
612131062นายฐิติกร เตชะนันท์นิติศาสตร์2563
612131063นายพรชัย แสนกองคำนิติศาสตร์2563
612131077นายภควัฒน์ เพ็งปานนิติศาสตร์2563
612131079นายคมกฤษ อัศวภูมินิติศาสตร์2563
612131081นายปรีชา โทนสังข์อินทร์นิติศาสตร์2563
612131082ส.ต.ต.เอกพร พูลบุญนิติศาสตร์2563
612131089นายธนธร อินแสงนิติศาสตร์2563
612131093นายสิทธิชัย จันทนานิติศาสตร์2563
612131098นายธนกร จันทร์มีเทศนิติศาสตร์2563
612131100นายชาคริต กามาพรนิติศาสตร์2563
612131101นายณัฐวุฒิ ดัดตนรัมย์นิติศาสตร์2563
612131102นายอัครชัย จันทะคุณนิติศาสตร์2563
612131103นายวงศกร โลหะเวชนิติศาสตร์2563
612131105ส.ต.ต.ร้อยแสน หอมสิงทองนิติศาสตร์2563
612131109นายวัชระ ลาน้ำเที่ยงนิติศาสตร์2563
612131110นายประวิทย์ แสงภูพาทนิติศาสตร์2563
612131111ส.ต.ต.ธนโชติ ศรีทองนิติศาสตร์2563
612131112นายณรัฐนันล์ เกษตรชัยรัฐนิติศาสตร์2563
612131114ส.ต.ต.นพดล บุญกำเนิดนิติศาสตร์2563
612131115ส.ต.ต.กฤษดา ต๊ะน่านนิติศาสตร์2563
612131116นายเนติพงษ์ อุดมนิติศาสตร์2563
612131117ส.ต.ต.จตุรวิทย์ ดิษฐด้วงปล้องนิติศาสตร์2563
612131119ส.ต.ต.ธนกฤต อินต๊ะปานนิติศาสตร์2563
612131123นายรชต สังข์ทิพย์นิติศาสตร์2563
612131124นายปพน ดวงชัยยานิติศาสตร์2563
612131127นายคเณศวร นุชธำรงชัยนิติศาสตร์2563
612131130นายบุญชู อ้นอินนิติศาสตร์2563
612131133ส.ต.ต.ภัทระ ศรีพิพัฒน์พงศ์นิติศาสตร์2563
612131135นายพงศธร โมลัยรักษ์นิติศาสตร์2563
612131136นายวรภัทร มณีขัติย์นิติศาสตร์2563
612131137นายจักรกฤษ นิยมชนนิติศาสตร์2563
612131141นายบุรินทร์ บริวาทนิติศาสตร์2563
612131142ส.ต.ต.สิทธิกานต์ แสนใจบาลนิติศาสตร์2563
612131144ส.ต.ต.วรพัฒน์ นวลเป้านิติศาสตร์2563
612131145นายธนภัทร ป้องป้อมนิติศาสตร์2563
612131146ส.ต.ต.วิภาส เขื่อนรัตน์นิติศาสตร์2563
612131149ส.ต.ต.นราธิป เพ็ญเขตรกรณ์นิติศาสตร์2563
612131155นายพิธิวัฒน์ เครือคำอ้ายนิติศาสตร์2563
612131156นายสุรศักดิ์ ทาแลบนิติศาสตร์2563
612131157ส.ต.ต.บุญญฤทธิ์ แก้วจาเครือนิติศาสตร์2563
612131158ส.ต.ต.ณัฐพล เกิดแก้วเมืองมูลนิติศาสตร์2563
612131159นายวรกิจ มณีขัติย์นิติศาสตร์2563
612131161นายปิติกร อินต๊ะปานนิติศาสตร์2563
612131162นายอุดม แซ่เฉิงนิติศาสตร์2563
612131163ส.ต.ท.ศุภณัฐ เกียรติเผ่าพันธ์นิติศาสตร์2563
612131164นายเพิ่มยศ สังข์ยังนิติศาสตร์2563
612131167นายนราธิป คงนิสัยนิติศาสตร์2563
612131170นายเจษฎากร ยงกองมีนิติศาสตร์2563
612131172นายณัฐพงศ์ จันดีนิติศาสตร์2563
612131174นายวรปรัชญ์ คงเทศน์นิติศาสตร์2563
612131180นายจิรวัฒน์ พยัฆคงนิติศาสตร์2563
612131181นายเอกชัย ทุกข์จากนิติศาสตร์2563
612131182นายรามกิตติ ศิริมาตย์นิติศาสตร์2563
612131183นายธงชัย จ้อยชูนิติศาสตร์2563
612131184นายชินวัฒน์ ยศมานิติศาสตร์2563
612214001นางภรลภัส เลี่ยมมาศการบริหารงานธุรกิจและบุคลากร2562
612214003นายสถาพร สมสายการบริหารงานธุรกิจและบุคลากร2563
612215002นางสาวคุณัญญา หินกอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2562
612215003นางสาวธนวรรณ นิลใหม่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2562
612215004นางสาวศศิชา ธูปบูชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2563
612221003ส.อ.ธิติพันธ์ ผลเจริญการบัญชี2562
612221004ส.ท.สุทิน น้อยโม้การบัญชี2564
612221005นายธีรพล ทวีสกุลสุขการบัญชี2562
612221006นางสาวกาญจนา ดาดกการบัญชี2562
612221007นางสาวพรรณราย ชินโนรีการบัญชี2563
612221008นางสาวณัฐวรรณ เจริญถาวรทรัพย์การบัญชี2563
612231001ด.ต.วิสิฐ คันชั่งนิติศาสตร์2563
612231002ส.ต.ท.ธราธร เรียบร้อยนิติศาสตร์2563
612231004ส.ต.ท.อภิชาติ แก้วแดงนิติศาสตร์2563
612231005ส.ต.ท.เฉลิมพล ภู่จำรูญนิติศาสตร์2563
612231009นายวิสูตร ขันกสิกรรมนิติศาสตร์2563
612231011นายวิสรุต นิยมพงษ์นิติศาสตร์2563
612231012ส.ต.ท.วิวัฒน์ สอนแก้วนิติศาสตร์2563
621213001นางสาวเกศินี ไชยแสนทาการบริหารการตลาดและโลจิสติกส์2563
621213002นายสัจจะ วันทายนต์การบริหารการตลาดและโลจิสติกส์2563
621215001นายณรงค์ศักดิ์ ครุฑเครือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2563
621215002นายวงศธร อ้อยฉิมพลีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2563
622213001นางสาวนวินดา ทองดีเลิศการบริหารการตลาดและโลจิสติกส์2564
622213002นางสาวเกณิการ์ เจนอักษรชัยการบริหารการตลาดและโลจิสติกส์2564
622214001นางสาวจีรภา ดาวลอยการบริหารงานธุรกิจและบุคลากร2563
622214003นางสาวอัญญารัตน์ ปัจฉิมการบริหารงานธุรกิจและบุคลากร2563
622215001นางสาวสายฝน โพธิคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2564
622221001นางสาวเนาวรัตน์ เอี่ยมละออการบัญชี2563
622221002นางสาวสรรฉัตร วงศ์ธนะบูรณ์การบัญชี2563
632221002นางสาวนันทนา อินทรักษ์การบัญชี2564
632221003นางพรพิมล สุขหร่องการบัญชี2564
632421001นางเนตรทราย เปรมกมลการบัญชี2564
632421002นางสาวเบญจวรรณ ศุภศิลป์การบัญชี2564
632421003นายพิสุทธิ์ เพิ่มธัญกรรมการบัญชี2564