วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา  8.00 น.รายงานตัว
จุด A  รายงานตัว
จุด B  รับชุดครุย
สถานที่: ลานเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบฯ

พิมพ์ ชื่อหรือนามสกุลในช่อง Search: เพื่อค้นหา
รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
1722006ด.ต.อำนวย ล้อมรื่นMPA
1722008นายธนกิจ สีหราชMPA
1722009นายอดิศักดิ์ กองทรงMPA
1722015นางธนิดา ศกุนรักษ์MPA
1722022นายณธรรศชาตรี สุขทวีMPA
1722028นายถวิล เจริญคงMPA
1722029นายนิยมศักดิ์ ภักดีจันทร์MPA
1821001นายอัศนีย์ สุกิจใจMBA
1821002พระไพศาล พุ่มใยMBA
1821003พระครูปิยกิจบัณฑิต MBA
1821008นายยุทธภูมิ ชามาตาMBA
1821010นางสาวกนกพร ยอดนิลMBA
1821011นายเสกสันต์ ชมสนMBA
1821012นางสาวอำมอญ ประกิ่งMBA
1821013นายผดุงศักดิ์ แสนเมืองโคตรMBA
1822001นายภาณุพงศ์ กิติกำธรMPA
1822006นางสาวเสาวภา พันธ์กุ้ยMPA
1822007สิบเอกหญิงณัฏฐธิดา ทองอ่อนMPA
1822010นายธงชัย จ้อยชูMPA
1822014นางสาวจุฬาลักษณ์ เหมสุวิมลMPA
1921002นางสาวกรกชกร ชูจิตรMBA
1921003นางสาวปวีณา เณรตาก้องMBA
1921004นางสาววัชรี ศรีวรรณ์MBA
1921006นางดารณี ศิริโสภณMBA
1922003นายอัศวิน อินต๊ะสุวรรณ์MPA
1922004นายอนันตวุฒิ บุญเนืองMPA
1922006นางสาวสุชาดา เที่ยงทิพย์MPA
552213001นางสาวชนิดาภา ยอดหงษ์การบริหารการตลาดและโลจิสติกส์
592114010นางสาวสุภาภรณ์ พึ่งสมบัติการบริหารงานธุรกิจและบุคลากร
592213001นางสาวเสาวลักษณ์ โตจีนการบริหารการตลาดและโลจิสติกส์
601121003นางสาวนิรดา คำมุ้ยการบัญชี
601121005นางสาวทักษพร กล่ำสินการบัญชี
601121006นางสาวอาสานี ปิการบัญชี
601121007นางสาวนุรฟาตอนะห์ มามะการบัญชี
601121008นางสาวปัทมวรรณ สูญจันทร์การบัญชี
602213003นายจิรายุทธ์ แก่นอ่อนการบริหารการตลาดและโลจิสติกส์
611215001นางสาวทัศนีย์ แพอยู่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
611215003นางสาววงศ์รวี ชัยศรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
611215005นางสาววารุณี กงสะบุตร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
611215006นางสาวพิมพลอย มะนาวหวานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
611215007นายชนะชัย เหล็งพั้งคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
611221001นายนพณัฐ ฉันทานุรักษ์การบัญชี
611221002นางสาวเจนจิรา เตจ๊ะสุภาการบัญชี
611221003นางสาวสุนิสา ใจทองการบัญชี
611221004นายวีราวุท โก่งแก้วการบัญชี
612114002นายวริทธิ์ธร บุญเกิดการบริหารงานธุรกิจและบุคลากร
612114003นายณิชชากร รัตนภักดิ์การบริหารงานธุรกิจและบุคลากร
612131018นายธนวัฒน์ บุญเสือนิติศาสตร์
612131114ส.ต.ต.นพดล บุญกำเนิดนิติศาสตร์
612131144ส.ต.ต.วรพัฒน์ นวลเป้านิติศาสตร์
612131174นายวรปรัชญ์ คงเทศน์นิติศาสตร์
612215004นางสาวศศิชา ธูปบูชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
612221005นายธีรพล ทวีสกุลสุขการบัญชี
612221006นางสาวกาญจนา ดาดกการบัญชี
621213001นางสาวเกศินี ไชยแสนทาการบริหารการตลาดและโลจิสติกส์
621213002นายสัจจะ วันทายนต์การบริหารการตลาดและโลจิสติกส์
621215001นายณรงค์ศักดิ์ ครุฑเครือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
621215002นายวงศธร อ้อยฉิมพลีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
622213001นางสาวนวินดา ทองดีเลิศการบริหารการตลาดและโลจิสติกส์
622213002นางสาวเกณิการ์ เจนอักษรชัยการบริหารการตลาดและโลจิสติกส์
622221001นางสาวเนาวรัตน์ เอี่ยมละออการบัญชี
632421003นายพิสุทธิ์ เพิ่มธัญกรรมการบัญชี