สมัครด้วยตนเอง

 1. ติดต่อรับใบสมัครที่มหาวิทยาลัยภาคกลาง หรือดาวน์โหลดใบสมัคร
  1. ปริญญาตรี คลิก ที่นี่
  2. ปริญญาโท คลิก ที่นี่
 2. กรอกใบสมัครเรียนและยื่นพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่มหาวิทยาลัยภาคกลาง
  1. ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ ใบระเบียน ใบรับรอง หรือใบรับรองการเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. ใบรับรองแพทย์
  5. รูปถ่ายหน้าตรง ภาพสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  1. ปริญญาตรี 2,050 บาท
  2. ปริญญาโท 4,550 บาท

สมัครเรียนออนไลน์

 1. สมัครเรียนออนไลน์
  1. ปริญญาตรี คลิก ที่นี่
  2. ปริญญาโท คลิก ที่นี่
 2. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  1. ปริญญาตรี 2,050 บาท
  2. ปริญญาโท 4,550 บาท
  โดย  พิมพ์ใบ Teller Payment และนำไปชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  หรือ
  โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 628-6-019-308 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยภาคกลาง สาขาปากน้ำโพ ประเภทบัญชีออมทรัพย์
 3. นำเอกสารประกอบการสมัคร ติดต่อที่มหาวิทยาลัยภาคกลางในวันที่กำหนด
  1. ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ ใบระเบียน ใบรับรอง หรือใบรับรองการเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. ใบรับรองแพทย์
  5. รูปถ่ายหน้าตรง ภาพสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หลักสูตร