ทุนการศึกษา

ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยภาคกลางขอเชิญนักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ยื่นใบสมัคร เพื่อขอรับ
ทุนการศึกษา และโควตานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดทุนและกำหนดการรับสมัคร ดังนี้         
 

 

ประเภททุนการศึกษา
ค่าใช้จ่าย
   
6,000 บาท/ภาค
   
3,000 บาท/ภาค
   
3,000 บาท/ภาค
   
12,500 บาท/ภาค
   
12,500 บาท/ภาค

 

 

กำหนดการรับสมัครและเปิดภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

มกราคม - มีนาคม

รับสมัครนักศึกษาทุนและสอบสัมภาษณ์

เมษายน

รับสมัครนักศึกษาทั่วไปและสอบสัมภาษณ์

พฤษภาคม

รายงานตัว

มิถุนายน

เปิดภาคเรียน/ปฐมนิเทศ

ภาคการศึกษาที่ 2

มิถุนายน - สิงหาคม

รับสมัครนักศึกษาทุนและสอบสัมภาษณ์

กันยายน

รับสมัครนักศึกษาทั่วไปและสอบสัมภาษณ์

ตุลาคม

รายงานตัว

พฤสจิกายน

เปิดภาคเรียน/ปฐมนิเทศ

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ตุลาคม - ธันวาคม

รับสมัครนักศึกษาทุนและสอบสัมภาษณ์

มกราคม

รับสมัครนักศึกษาทั่วไปและสอบสัมภาษณ์

กุมภาพันธ์

รายงานตัว

มีนาคม

เปิดภาคเรียน/ปฐมนิเทศ

สมัครเรียน

รายละเอียดทุนและโควตา

 

1. ทุนสถิรางกูร

ลักษณะทุน

 • เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแต่มีข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ผู้รับทุนมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองและพร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษา
  ในการผลิตผลงานทางวิชาการ   เป็นทุนช่วยเหลือการศึกษา โดยนักศึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตลอดหลักสูตร


คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

 • 1. ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
 • 2. เสนอเรียงความที่แสดงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัวและสังคมจากการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
 • 3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
 • 4. เมื่อได้รับทุนแล้ว ต้องรักษาเกรดในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • 5. หากเทอมไหนเกรดไม่ถึง 2.00 ทุนจะถูกงดเว้นในเทอมนั้น และจะให้ทุนอีกครั้งเมื่อทำคะแนนได้ถึง 2.00 ตามเกณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1) หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่า
 2. 2. เรียงความยาวหนึ่งหน้ากระดาษ A 4 ที่แสดงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัวและสังคมจากการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
 3. 3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน  1 รูป
 4. 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. ทุนยอดอินทนิล

ลักษณะทุน

 • เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนโดดเด่น เป็นทุนลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการศึกษา โดยนักศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาภาคการศึกษาละ 5,500 บาท ตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

 • 1. มีเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 เทอม 3.25 ขึ้นไป
 • 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
 • 3. เมื่อได้รับทุนแล้ว ต้องรักษาเกรดในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • 4. หากเทอมไหนเกรดไม่ถึง 2.80 ทุนจะถูกงดเว้นในเทอมนั้น และจะให้ทุนอีกครั้งเมื่อทำคะแนนได้ถึง 2.80 ตามเกณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1) หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่า
 2. 2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 3. 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน


3. ทุนเกียรติคุณ

ลักษณะทุน

 • เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีความความสามารถด้านต่างๆ นอกเหนือจากการเรียน เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  การประดิษฐ์ การขับร้อง การแสดง จนเป็นที่ยอมรับอย่างน้อย ในระดับ
  สถานศึกษา   เป็นทุนลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการศึกษา โดยนักศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาภาคการศึกษาละ 7,500 บาท ตลอดหลักสูตร


คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

 • 1. ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
 • 2. มีหลักฐานที่รับรองความสามารถ เช่น ประกาศนียบัตร ถ้วยรางวัล หรือหนังสือรับรองความสามารถจากสถานศึกษาที่ผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรอง
 • 3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
 • 4. เมื่อได้รับทุนแล้ว ต้องรักษาเกรดในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • 5. หากเทอมไหนเกรดไม่ถึง 2.00 ทุนจะถูกงดเว้นในเทอมนั้น และจะให้ทุนอีกครั้งเมื่อทำคะแนนได้ถึง 2.00 ตามเกณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1) หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่า
 2. 2. เอกสารรับรองความสามารถ เช่น ประกาศนียบัตร ถ้วยรางวัล หรือหนังสือรับรองความสามารถจากสถานศึกษาที่ผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรอง
 3. 3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน  1 รูป
 4. 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. ทุนพัฒนาการศึกษา

ลักษณะทุน

 • เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีกลับไป พัฒนาสถานศึกษาของตน โดยมหาวิทยาลัยภาคกลางจะให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างน้อย 10,000
  บาท ในการดำเนินงาน จำนวน  1 โครงการ  เป็นทุนลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการศึกษา โดยนักศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาภาคการศึกษาละ 9,500 บาท ตลอดหลักสูตร


คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

 • 1. ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
 • 2. เสนอแนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษาของตน ซึ่งเป็นแนวคิดที่ตนเห็นว่าสามารถจัดทำเป็นโครงการได้เมื่อศึกษาที่มหาวิทยาลัยภาคกลางในชั้นปีที่ 3
 • 3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
 • 4. เมื่อได้รับทุนแล้ว ต้องรักษาเกรดในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • 5. หากเทอมไหนเกรดไม่ถึง 2.00 ทุนจะถูกงดเว้นในเทอมนั้น และจะให้ทุนอีกครั้งเมื่อทำคะแนนได้ถึง 2.00 ตามเกณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1) หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่า
 2. 2. หนังสือแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาสถานศึกษา โดยผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองแนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษาของตน (concept paper) ที่มีความยาวหนึ่งหน้ากระดาษ A 4
 3. 3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน  1 รูป
 4. 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

5. ทุนพัฒนาชุมชน

ลักษณะทุน

 • เพื่อสนับสนุนผู้เรียนที่มีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีกลับไปพัฒนาชุมชนของตน โดยมหาวิทยาลัยภาคกลางจะให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างน้อย 10,000 บาท
  ในการดำเนินงาน จำนวน  1 โครงการ     เป็นทุนลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการศึกษา โดยนักศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาภาคการศึกษาละ 9,500 บาท ตลอดหลักสูตร


คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

 • 1. ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
 • 2. เสนอแนวคิดในการพัฒนาชุมชนของตน ซึ่งเป็นแนวคิดที่ตนเห็นว่าสามารถจัดทำเป็นโครงการได้เมื่อศึกษาที่มหาวิทยาลัยภาคกลางในชั้นปีที่ 3
 • 3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
 • 4. เมื่อได้รับทุนแล้ว ต้องรักษาเกรดในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • 5. หากเทอมไหนเกรดไม่ถึง 2.00 ทุนจะถูกงดเว้นในเทอมนั้น และจะให้ทุนอีกครั้งเมื่อทำคะแนนได้ถึง 2.00 ตามเกณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1) หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่า
 2. 2. หนังสือแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชน โดยผู้นำชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายก อบต. เป็นผู้ลงนามรับรองแนวคิดในการพัฒนาชุมชนของตน (concept paper) ที่มีความยาวหนึ่งหน้ากระดาษ A 4
 3. 3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 4. 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

6. ทุนพัฒนาผู้ประกอบการ

ลักษณะทุน

 • เพื่อสนับสนุนผู้เรียนที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการชั้นแนวหน้า และพร้อมที่จะเข้าร่วมงานกับบริษัทจำลองของมหาวิทยาลัยภาคกลาง  เป็นทุนลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการศึกษา โดยนักศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาภาคการศึกษาละ 12,500 บาท ตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

 • 1. ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
 • 2. เสนอแนวคิดในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
 • 3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
 • 4. เมื่อได้รับทุนแล้ว ต้องรักษาเกรดในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • 5. หากเทอมไหนเกรดไม่ถึง 2.00 ทุนจะถูกงดเว้นในเทอมนั้น และจะให้ทุนอีกครั้งเมื่อทำคะแนนได้ถึง 2.00 ตามเกณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1) หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่า
 2. 2. แนวคิดในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ (concept paper) ที่มีความยาวหนึ่งหน้ากระดาษ A 4
 3. 3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 4. 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

7. ทุนศิษย์เรา

ลักษณะทุน

 • เพื่อสนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่อยู่ในเครือของมหาวิทยาลัยภาคกลางได้ศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยภาคกลางสนับสนุนผู้ที่ตนรู้จักได้ศึกษาต่อใน
  ระดับปริญญาตรี เป็นทุนลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการศึกษา โดยนักศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาภาคการศึกษาละ 12,500 บาท ตลอดหลักสูตร
  

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

 • 1. ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
 • 2. เป็นศิษย์เก่าของสถาบันในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยภาคกลางหรือได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในสถาบันที่อยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
 • 3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
 • 4. เมื่อได้รับทุนแล้ว ต้องรักษาเกรดในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • 5. หากเทอมไหนเกรดไม่ถึง 2.00 ทุนจะถูกงดเว้นในเทอมนั้น และจะให้ทุนอีกครั้งเมื่อทำคะแนนได้ถึง 2.00 ตามเกณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวส. หรือ ระดับปริญญาตรี (กรณีสำเร็จการศึกษาจากสถาบันในเครือของมหาวิทยาลัยภาคกลาง)
 2. 2. หนังสือแนะนำตัวจากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยภาคกลาง
 3. 3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 4. 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

8. นักศึกษาโควตา (โควตาโรงเรียน, โควตาชุมชน)

ลักษณะการสนับสนุนการศึกษา

 • การให้โควตาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่ (กรณีโควตาโรงเรียน) หรือดุลยพินิจของผู้นำชุมชน (กรณีโควตาชุมชน) นักศึกษาที่ได้รับโควตาจะมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาภาคการศึกษาละ 12,500 บาท ตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

 • คุณสมบัติของผู้ได้รับโควตาเป็นไปตามดุลยพินิจของสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่ (กรณีโควตาโรงเรียน) หรือดุลยพินิจของผู้นำชุมชน (กรณีโควตาชุมชน) นักศึกษาต้องรักษาเกรดในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัย
  ไม่ต่ำกว่า 2.00 หากเทอมไหนเกรดไม่ถึง 2.00 ทุนจะถูกงดเว้นในเทอมนั้น และจะให้ทุนอีกครั้งเมื่อทำคะแนนได้ถึง 2.00 ตามเกณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1) หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่า
 2. 2. หนังสือส่งตัวนักศึกษาโควตาจากสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่ (กรณีโควตาโรงเรียน)
 3. 3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 4. 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

             กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนฯ พ.ศ.2541 มีฐานะเป็น นิติบุคคลอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้กู้ยืมเงิน
เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ในการครองชีพระหว่างศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา


คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิกู้ยืม

 • 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
      อนุปริญญา ปริญญาตรี)

 • 2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

 • 3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

 • 4. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดประเมินผลของสถาบันการศึกษา

 • 5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย

 • 6. ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆมาก่อน

 • 7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 • 8. ไม่เป็นหรือไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 • 9. ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อรับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60ปี