มหาวิทยาลัยภาคกลาง

Admissions

ทุนการศึกษา  

ทุนยอดอินทนิล (ทุนเรียนดีเยี่ยม)
ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าแรกเข้า 3,000 บาท
คุณสมบัติ: ม.6 เกรดไม่ต่ำกว่า 3.30  ปวช./ปวส. เกรดไม่ต่ำกว่า 3.50
ทุนเรียนดี
ชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนละ 3,000 บาท ตลอดหลักสูตร
คุณสมบัติ: ม.6 เกรดไม่ต่ำกว่า 3.00  ปวช./ปวส. เกรดไม่ต่ำกว่า 3.30
ทุนสถิรางกูร (ทุนช่วยพ่อแม่)
ชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนละ 6,000 บาท ตลอดหลักสูตร
คุณสมบัติ: ไม่จำกัดเกรด