คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ และโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา
 2. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือ ม.ศ.5) หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ม.ศ.6 หรือ ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
 4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

สมัครด้วยตนเอง

 1. ติดต่อรับใบสมัครที่มหาวิทยาลัยภาคกลาง หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่
 2. กรอกใบสมัครเรียนและยื่นพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่มหาวิทยาลัยภาคกลาง
  1. ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ ใบระเบียน ใบรับรอง หรือใบรับรองการเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. ใบรับรองแพทย์
  5. รูปถ่ายหน้าตรง ภาพสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,050 บาท

สมัครเรียนออนไลน์

 1. สมัครเรียนออนไลน์ คลิก ที่นี่
 2. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,050 บาท
 3. โดย  พิมพ์ใบ Teller Payment และนำไปชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  หรือ
  โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 628-6-019-308 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยภาคกลาง สาขาปากน้ำโพ ประเภทบัญชีออมทรัพย์
 4. นำเอกสารประกอบการสมัคร ติดต่อที่มหาวิทยาลัยภาคกลางในวันที่กำหนด
  1. ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ ใบระเบียน ใบรับรอง หรือใบรับรองการเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. ใบรับรองแพทย์
  5. รูปถ่ายหน้าตรง ภาพสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หลักสูตร