The University of Central Thailand
ระบบการจัดการความรู้

การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ ...

Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04
Untitled Document

รูปแบบบทความวิจัย

Posted by: President, in งานวิจัย | Date: 5.6.2016 | 0 comments

การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัย นำผลงานวิจัยออกตีพิมพ์หรือเผยแพร่อย่างกว้างขวางหรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

Recent Posts

แนวทางการจัดทำ มคอ.7

by: srinuan, in การประกันคุณภาพ
30.5.2016 - 0 comments

มารู้จัก การบัญชีสืบสวน ก้นเถอะ!

by: piyapong, in บทความวิชาการ
26.5.2016 - 0 comments

  การแพทย์แผนไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์

by: prajuab, in ศิลปวัฒนธรรม
11.5.2016 - 1 comments


มคอ.3 132401 การบริหารโลจิสติกส์

by: saravut, in การเรียนการสอน
25.3.2016 - 0 comments

AR: Augmented Reality

by: rujaka, in เทคโนโลยีสารสนเทศ
25.2.2016 - 0 comments