มหาวิทยาลัยภาคกลางเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยจัดตั้งเมื่อวันที่ 13กุมภาพันธ์ 2529เปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา ก.พ.และสถาบันวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรับรองคุณวุฒิ มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาออกไปทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประสบความสำเร็จ ก้าวหน้า อย่างมีคุณภาพจำนวนมาก


เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยภาคกลางให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แก่ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6, ปวช.3, อนุปริญญา และ ปวส. เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยภาคกลาง

สาขาวิชาที่ให้ทุน

ประเภททุนการศึกษา

ทุนยอดอินทนิล (ทุนเรียนดีเยี่ยม)
ได้รับทุนลดหย่อนค่าเรียนเป็นพิเศษตลอดหลักสูตรคงเหลือเหมาจ่ายค่าเรียนเพียงภาคการศึกษาละ 3,000 บาท

คุณสมบัติ
  • ม.6 มีเกรดเฉลี่ยอย่างต่ำ 3.20
  • ปวช. ปวส. มีเกรดเฉลี่ยอย่างต่ำ 3.50


ทุนเรียนดี
ได้รับทุนลดหย่อนค่าเรียนเป็นพิเศษตลอดหลักสูตรคงเหลือเหมาจ่ายค่าเรียนเพียงภาคการศึกษาละ 5,000 บาท

คุณสมบัติ
  • ม.6 มีเกรดเฉลี่ยอย่างต่ำ 3.00
  • ปวช. ปวส. มีเกรดเฉลี่ยอย่างต่ำ 3.20


ทุนสถิรางกูร
ได้รับทุนลดหย่อนค่าเรียนเป็นพิเศษตลอดหลักสูตรคงเหลือเหมาจ่ายค่าเรียนเพียงภาคการศึกษาละ 8,000 บาท

คุณสมบัติ
  • ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย


ทุนแบ่งฝันปันน้อง
ได้รับทุนลดหย่อนค่าเรียนเป็นพิเศษตลอดหลักสูตรคงเหลือเหมาจ่ายค่าเรียนตามหลักเกณฑ์การให้ทุนตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติ
  • ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย


ทุนกำลังใจผ่านภัย COVID-๑๙
ได้รับทุนลดหย่อนค่าเรียนเป็นพิเศษตลอดหลักสูตรคงเหลือเหมาจ่ายค่าเรียนเพียงเทอมละครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติ
  • ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย


** ชำระค่าสมัครและค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,950 บาท
** ไม่มีเงื่อนไขการรักษาเกรด และการทำงานชดใช้ทุน
** ผู้ได้รับทุนยังคงกู้ยืมเงิน กยศ. ได้ตามสิทธิ์

มหาวิทยาลัยภาคกลางขอสงวนสิทธิ์จำนวนทุนที่ให้และการให้ทุนกับผู้ที่สมัครก่อนตามลำดับ