มหาวิทยาลัยภาคกลางตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงกว้างและเชิงลึก อันสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี มีการทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ และร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง อย่างต่อเนื่อง


มหาวิทยาลัยภาคกลาง มีระบบสารสนเทศงานวิจัย (Research Information System, RIS) ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับทุนวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน จรรยาบรรณนักวิจัย แบบฟอร์มในการจัดทำงานวิจัย ซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คณะและหน่วยงานในการจัดทำงานวิจัย และมีแผนงานในการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย เต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย (1) ระบบในการสืบค้นงานวิจัย (2) ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (3) ระบบบริหารทุนวิจัย (4) ระบบติดตามงานวิจัย เพื่อให้ทุกคณะและหน่วยงานใช้ในการบริหาร


ระบบสารสนเทศงานวิจัย  แหล่งข้อมูลงานวิจัย

แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานวิชาการทุกประเภทที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการประกอบการ การพัฒนาท้องถิ่น และสังคม


เป้าประสงค์

D: อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการประกอบการธุรกิจ ภาครัฐ การพัฒนาท้องถิ่น และสังคม
I: มีการบูรณาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เข้ากับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
G: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีการเผยแพร่สู่สังคมในระดับชาติและนานาชาติ


กลยุทธ์
 1. เร่งรัดพัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 2. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้อาจารย์
 3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
 4. เร่งรัดพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย และสร้างขวัญกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
 5. ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
 6. ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการประเภทบทความวิชาการ ตำรา หรือหนังสือ หรือ งานแปลของอาจารย์
แผนปฏิบัติงาน
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย
 2. พัฒนาสำนักวิจัยเพื่อเป็นคลินิกวิจัย/ศูนย์สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 3. ปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 4. พัฒนาระบบสิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย
 5. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 6. จัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 7. การประชุม/อบรมพัฒนานักวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
 8. การยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
 9. จัดระบบและกลไกเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
 10. การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการประเภทบทความ วิชาการ ตำรา หรือหนังสือ หรืองานแปล

งานวิจัย

01ปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตจังหวัดนครสวรรค์

02ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพัฒนาความรู้ด้านบัญชีของบุคลากรส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ตก จังหวัดนครสวรรค์

03การพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก จังหวัดนครสวรรค์

04การพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสำนักงานบัญชี จังหวัดนครสวรรค์

05คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจในเขตจังหวัดนครสวรรค์

06ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี ด้านทักษะวิชาชีพบัญชีของสถานประกอบการในจังหวัดนครสวรรค์

07ความต้องการของผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ทำบัญชี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

08ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการผู้ตรวจสอบและรับรองของสถานประกอบธุรกิจ ในเขตจังหวัดนครสวรรค์

09หลักจริยธรรมการจัดทำบัญชีของสำนักงานรับทำบัญชี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

10ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีอากร ของผู้ทำบัญชีในเขตจังหวัดนครสวรรค์

11ปัจจัยในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

12การศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของบุคคลวัยทำงาน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

13ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเทสโก้โลตัสเอ็กเพรส สาขาทับกฤช อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์

14ทัศนคติและความพอใจในสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เขตสลกบาตร

15การบริหารจัดการธุรกิจสปา ในเขตอำเภอเมืองฯจังหวัดนครสวรรค์

16การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

17การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยภาคกลาง

18การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในเขตพื้นที่ตลาดริมน้ำ และเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

19ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (เฟชบุ๊ค) ของประชากรใน มหาวิทยาลัยภาคกลาง

20ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารในองค์กรสำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์

21กลยุทธ์การตลาดของร้านขายยาในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

22แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานปฏิบัติงานบริษัททาดะเพรส(ประเทศไทย)จำกัด

23บุคลิกภาพกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลีนิคดูแลผิวหนังของประชาชนในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

24โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมต์ส่งเสริมรายได้เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุน

25ธุรกิจฟาร์มเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือนเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุน

26ธุรกิจลูกชี้นปลา PolkaDot.เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุน

27การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

28การศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีต่อชีวิตประจำวันของประชาชนในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

29ปัญหาการร้องขอเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ กรณีศึกษา ปัญหาการร้องขอเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ในจังหวัดนครสวรรค์

30การทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

31ปัญหาในการบังคับคดีผู้ประกัน กรณีหลักทรัพย์เกี่ยวกับที่ดินที่ถูกนำมาเป็นหลักประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อศาล

32คุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าว กรณีศึกษา แรงงานต่างด้าวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

33ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ กรณีศึกษา หมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

34ข้อพิพาทเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารในเขตพื้นที่ทับซ้อน กรณีศึกษา ข้อพิพาทในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

35ความรู้ความเข้าใจในการขายทอดตลาดทรัพย์ กรณีศึกษา ประชาชนที่มาใช้บริการที่สำนักงานบังคับคดี

36ความไม่โปร่งใสของการกระจายสลากกินแบ่งรัฐบาล กรณีศึกษาการกระจายสลากกินแบ่งรัฐบาลในจังหวัดนครสวรรค์

37ความเหมาะสมของความรับผิดของผู้ประกอบกิจการที่ได้ว่าจ้างโดยวิธีจ้างเหมาค่าแรง

38การเลือกปฏิบัติในการบังคับใช้ระเบียบในการจัดสวัสดิการที่พักอาศัยแก่บุคลากรทางการแพทย์ กรณีศึกษาบ้าน

39ความเหมาะสมของการต่อสู้คดีโดยการนำสืบอ้างฐานที่อยู่

40การลักลอบร่วมกันขายที่ดินมรดกโดยฉ้อฉล กรณีศึกษาที่ดินในเขตหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

41การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยภาคกลาง

42การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการโดยใช้ระบบคลาวด์

43การศึกษากลยุทธ์และปัจจัยที่มีผลต่อการทำ SEO (Search Engine Optimization)

44การศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบ E-Learning ของมหาวิทยาลัยภาคกลาง

45การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

46การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Crime) มาใช้งานในแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์

47การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วย Internet Of Things

48การใช้เหตุผลเชิงตรรกะของระบบปัญญาประดิษฐ์กับการเล่นเกม

49พฤติกรรมการใช้งานโปรแกรมสังคมออนไลน์ (Social Network) ของกลุ่มประชากรในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

50การศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของประชากรในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

51พฤติกรรมการออมของประชาชน ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

52สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคกลาง

53ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลตำบลหนองเบน จังหวัดนครสวรรค์

54ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดของผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครสวรรค์

55ปัญหาการดำเนินงานการเงินบัญชี และ พัสดุของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

56ปัญหาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช