1. HOME
 2. รู้จัก ม.ภก.
  1. ข้อมูลทั่วไป
  2. สารอธิการบดี
  3. อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
  4. ปรัชญา ปณิธาน
  5. พันธกิจ
  6. วัตถุประสงค์
  7. แผนยุทธศาสตร์
  8. สภามหาวิทยาลัย
  9. ข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัย
 3. สมัครเรียน
  1. ปริญญาตรี
   1. ทุนการศึกษา
   2. สมัครเรียนออนไลน์
   3. สมัครทุนออนไลน์
   4. ดาวน์โหลดใบสมัคร
   5. ดาวน์โหลด teller
  2. ปริญญาโท
   1. สมัครเรียนออนไลน์
   2. ดาวน์โหลดใบสมัคร
   3. ดาวน์โหลด teller
 4. หลักสูตร
  1. บัญชีบัณฑิต
   1. ข้อมูลทั่วไป
   2. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
   3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   4. โครงสร้างหลักสูตร
   5. รายละเอียดหลักสูตร
   6. แผนการศึกษา
   7. คำอธิบายรายวิชา
   8. การพัฒนาผลการเรียนรู้
   9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
   10. อาชีพหลังจบการศึกษา
  2. บริหารธุรกิจบัณฑิต
   1. ข้อมูลทั่วไป
   2. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
   3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   4. โครงสร้างหลักสูตร
   5. รายละเอียดหลักสูตร
   6. แผนการศึกษา
   7. คำอธิบายรายวิชา
   8. การพัฒนาผลการเรียนรู้
   9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
   10. อาชีพหลังจบการศึกษา
  3. นิติศาสตรบัณฑิต
   1. ข้อมูลทั่วไป
   2. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
   3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   4. โครงสร้างหลักสูตร
   5. รายละเอียดหลักสูตร
   6. แผนการศึกษา
   7. คำอธิบายรายวิชา
   8. การพัฒนาผลการเรียนรู้
   9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
   10. อาชีพหลังจบการศึกษา
  4. วิทยาศาสตรบัณฑิต
   1. ข้อมูลทั่วไป
   2. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
   3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   4. โครงสร้างหลักสูตร
   5. รายละเอียดหลักสูตร
   6. แผนการศึกษา
   7. คำอธิบายรายวิชา
   8. การพัฒนาผลการเรียนรู้
   9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
   10. อาชีพหลังจบการศึกษา
  5. MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
   1. ข้อมูลทั่วไป
   2. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
   3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   4. โครงสร้างหลักสูตร
   5. รายละเอียดหลักสูตร
   6. แผนการศึกษา
   7. คำอธิบายรายวิชา
  6. MPA รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
   1. ข้อมูลทั่วไป
   2. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
   3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   4. โครงสร้างหลักสูตร
   5. รายละเอียดหลักสูตร
   6. แผนการศึกษา
   7. คำอธิบายรายวิชา
 5. คณะ/หน่วยงาน
  1. คณะบัญชี
   1. ข้อมูลทั่วไป
   2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   3. แผนยุทธศาสตร์
   4. การเรียนการสอน
   5. การวิจัย
   6. การบริการวิชาการ
   7. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
   8. โครงการและกิจกรรม
  2. คณะบริหารธุรกิจ
   1. ข้อมูลทั่วไป
   2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   3. แผนยุทธศาสตร์
   4. การเรียนการสอน
   5. การวิจัย
   6. การบริการวิชาการ
   7. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
   8. โครงการและกิจกรรม
  3. คณะนิติศาสตร์
   1. ข้อมูลทั่วไป
   2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   3. แผนยุทธศาสตร์
   4. การเรียนการสอน
   5. การวิจัย
   6. การบริการวิชาการ
   7. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
   8. โครงการและกิจกรรม
  4. คณะวิทยาศาสตร์
   1. ข้อมูลทั่วไป
   2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   3. แผนยุทธศาสตร์
   4. การเรียนการสอน
   5. การวิจัย
   6. การบริการวิชาการ
   7. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
   8. โครงการและกิจกรรม
  5. บัณฑิตวิทยาลัย
   1. ข้อมูลทั่วไป
   2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   3. แผนยุทธศาสตร์
   4. การเรียนการสอน
   5. การวิจัย
   6. การบริการวิชาการ
   7. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
   8. โครงการและกิจกรรม
  6. ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
  7. สำนักบริการวิชาการ
  8. สำนักวิจัยและนวัตกรรม
   1. งานวิจัย
   2. ระบบสารสนเทศงานวิจัย
 6. ข่าวสาร
 7. สำนักทะเบียนและวัดผล
 8. ประเมินการสอน
 9. ศิษย์เก่า
 10. รับปริญญา
 11. ปฏิทินการศึกษา
 12. กิจกรรม
 13. ติดต่อเรา
 14. นักศึกษา UCT
 15. บุคลากร UCT